Thêm địa điểm vào bản đồ

Thêm địa điểm vào bản đồ

  • Bạn hãy ghi những điểm hay nổi bật của địa điểm, cũng như những điều cần lưu ý về địa điểm này ví dụ như giờ làm việc, phải liên hệ trước,...