xampp for puppy linux

Thứ bảy - 19/10/2019 10:09
Xampp for puppy linux. Do mình đã thử cài máy chủ web trên ubuntu nhưng nó khá nặng nề và nhiều cái thừa.
Nếu dùng 1 máy cấu hình vừa phải làm máy chủ web, chạy ứng dụng vừa và nhỏ thì puppy linux là 1 lựa chọn tốt nhất.
xampp for puppy linux
1. Cài đặt puppy linux: http://puppylinux.com/
Phiên bản sử dụng và cài đặt là phiên bản mới nhất hiện tại . x64bit
Ubuntu Bionic 64 64-bit BionicPup64 8.0 Main - Mirror
 Đây là 1 nhánh của puppy linux tương thích với ubuntu. Tôi thật sự rất hài lòng về nó.
2. Bản cài đặt xampp for puppy linux
I know it's a bit late answer but you could try any of these:
xampp-linux-x86_7.0.8-0_160628.squashfs https://1fichier.com/?1a6cja940l41fmehgwpd
xampp-linux-x64-7.3.3-1_190331a.squashfs https://1fichier.com/?mk31y4af6aqe0te3hilw

Just rename them to .SFS and mount them.
OR
xampp-linux-x86_7.0.8-0_160628.squashfs tại đây
xampp-linux-x64-7.3.3-1_190331a.squashfs tại đây

Just rename them to .SFS and mount them.
3. Cấu hình bảo mật cho xampp for linux
/opt/lampp/lampp security
Kết quả:
sudo /opt/lampp/lampp security
XAMPP: Quick security check...
XAMPP: MySQL is accessable via network. 
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] no
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!! 
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
XAMPP: Password: 
XAMPP: Password (again): 
XAMPP: Setting new MySQL pma password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
XAMPP: MySQL has no root passwort set!!! 
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] yes
XAMPP: Write the password somewhere down to make sure you won't forget it!!! 
XAMPP: Password: 
XAMPP: Password (again): 
XAMPP: Setting new MySQL root password.
XAMPP: Change phpMyAdmin's authentication method.
XAMPP: The FTP password for user 'daemon' is still set to 'xampp'. 
XAMPP: Do you want to change the password? [yes] yes
XAMPP: Password: 
XAMPP: Password (again): 
XAMPP: Reload ProFTPD...not running.
XAMPP: Done.
Điền các thông tin cần thiết theo hướng dẫn
4. Auto start , stop XAMPP FOR LINUX PUPPY
Edit file: /etc/rc.d/rc.local
--> Add line:
code:
if [ -x /opt/lampp/lampp ]; then
/opt/lampp/lampp start
fi
Edit file: /etc/rc.d/rc.local_shutdown
---> Add line:
if [ -x /opt/lampp/lampp ]; then
/opt/lampp/lampp stop
fi

5. Cấu hình cho phép sử dụng phpmyadmin qua mạng LAN , WAN
Việc sử dụng phpmyadmin qua mạng Lan thì cần cấu hình lại file "httpd-xampp.conf".
# vi /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf
and change security settings to

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>
First - comment pl module, second - change config for node Directory. After it, you should restart httpd daemon
# /opt/lampp/xampp restart
Now you can access http://[server_ip]/phpmyadmin/
# vi /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf

and change security settings to

<Directory "/opt/lampp/phpmyadmin">
    AllowOverride AuthConfig Limit
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>

First - comment pl module, second - change config for node Directory. After it, you should restart httpd daemon
# /opt/lampp/xampp restart
Now you can access http://[server_ip]/phpmyadmin/

6. Config XAMPP run to VirtualHost

a. Edit file: /opt/lampp/etc/httpd.conf (để chạy được virtual hosts hãy xóa dấu # ở đầu dòng )

#Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

to

Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

b. Edit file: etc/extra/httpd-vhosts.conf

To:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin saurom1205@gmail.com
DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs/minhduc"
ServerName minhduc.com
ServerAlias http://www.minhduc.com
ErrorLog "/opt/lampp/htdocs/minhduc/logs/error_log.log"
CustomLog "/opt/lampp/htdocs/minhduc/logs/access.log" common
</VirtualHost>
c. sua lai file /etc/hosts

127.0.0.1 localhost mypc
127.0.0.1 minhduc.com

Cùng 1 tên miền mà chạy nhiều ứng dụng khác nhau.
Theo cách trên, ứng với mỗi project, chúng ta sẽ có một đường dẫn tương ứng:

    http://localhost/myproject/hello-world.php
    http://localhost/project_a/hello-world.php
    http://localhost/project_b/hello-world.php

Cách sử dụng trên sẽ trở nên dài vì có thêm tên project, hoặc sẽ trở nên bất tiện nếu chúng ta sử dụng đường dẫn root có dạng /myproject/include/file.php.

Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta sẽ cấu hình XAMPP sao cho có thể chạy được nhiều domain ngắn gọn hơn và có thể dùng root path tiện lợi hơn, khi này thay vì viết như trên, chúng ta có thể sử dụng đường dẫn như sau:

    http://localhost:81/hello-world.php
    http://localhost:82/hello-world.php
    http://localhost:83/hello-world.php

Chúng ta cũng có thể sử dụng cách này để cấu hình chạy nhiều domain trong cùng một server.
Thêm port cho XAMPP: httpd.conf
    Khi file httpd.conf đã được mở, tìm tới dòng #Listen 12.34.56.78:80, bạn sẽ thấy đoạn code bên trong có dạng như sau:

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

    Port 80 là port mặc định chạy http://localhost/ của XAMPP.
    Từ vị trí này ta thêm nhiều port khác nhau, save lại sau mỗi lần thêm port:

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
Listen 81
Listen 82
Listen 83##<VirtualHost *:80>
    ##ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    ##DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host.example.com"
    ##ServerName dummy-host.example.com
    ##ServerAlias www.dummy-host.example.com
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

    Bên dưới đoạn code mẫu này ta thêm đoạn code cấu hình sau:

<VirtualHost *:82>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/myproject"
    ServerName myproject.hwc
    ServerAlias www.myproject.hwc
    ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/myproject.hwc-error.log"
    CustomLog "C:/xampp/apache/logs/myproject.hwc-access.log"
    <Directory "C:/xampp/htdocs/myproject">
        Order Allow,Deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

    <VirtualHost *:82> : Đây là một trong những port đã được thêm vào httpd.conf, nếu cấu hình chạy domain thì chúng ta có thể dùng port 80.
    DocumentRoot Thư mục chứa project (khai báo bắt buộc).
    ServerName Tên server, dùng tên domain và port nếu có (khai báo bắt buộc).
    ServerAlias Tên thay thế cho tên server (khai báo tùy chọn).
    ErrorLog Đường dẫn tới file log error, sẽ xem lỗi từ đây (khai báo tùy chọn).
    CustomLog Đường dẫn tới file log Uri khi người dùng request (khai báo tùy chọn).
    Directory Bên trong tag này dùng để cấp quyền cho thư mục.
7. Tăng giới hạn upload file trên Xampp for linux
sudo chmod -R 777 /opt/lampp/etc/php.ini
rùi sửa file
post_max_size = 200M 
upload_max_filesize = 200M 
max_execution_time = 3000 
max_input_time = 3000 
memory_limit = 200M 

Do mặc định PHP cho time-out là 30 giây. Nếu bạn cho phép người dùng upload 10M, thì bạn phải chỉnh file cấu hình cho thời gian time-out tăng lên.

Sau khi cấu hình xong nhớ khởi động lại server để hệ thống cập nhật lại.

8. Thêm tài khoản mysql cho hệ thống có thể làm theo hình ảnh dưới

huong dan them tai khoan sql cho xampp for linux
9. Cài website lên hosting thì cần phải chmod thư mục.

sudo chmod -R 777 /opt/lampp/htdocs/app1


 
 Tags: xampp for linux

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây